Τι είπαν οι ξένοι για την Ελλάδα του 1940-44

Ο Στρατάρχης Γιαν Σματς, Πρωθυπουργός της Ν. Αφρικής,
χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου 1940 ως "ημέρα που άλλαξε τον ρου της Ιστορίας". Και προσέθεσε: "Πραγματικώς εγεννήθη μία νέα Ελλάς, όπως την ωνειρεύθησαν οι ποιηταί."
Πράγματι, σύμμαχοι και εχθροί αναγνώρισαν την αποφασιστική συμβολή της Ελλάδος στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Άμα τη εκδηλώσει της Ιταλικής επιθέσεως ο Winston Churchill απέστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στην Ελληνική κυβέρνηση:
"Η Ιταλία εύρε τας απειλάς του εκφοβισμού ανωφελείς έναντι του ηρέμου θάρρους σας. Κατέφυγεν επομένως εις απρόκλητον επίθεσιν εναντίον της πατρίδος σας, αναζητούσα εις αστηρίκτους κατηγορίας δικαιολογίαν της αισχράς της επιθέσεως. Ο τρόπος με τον οποίον ο Ελληνικός λαός, υπό την αξίαν εμπιστοσύνης ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τις προκλήσεις των τελευταίων μηνών, κατέκτησε τον θαυμασμόν του Βρετανικού λαού διά την Ελλάδα. Αι αρεταί αυταί θα ενισχύσουν τον Ελληνικόν λαόν και κατά την παρούσαν στιγμήν της δοκιμασίας. Θα σας παράσχωμεν την δυνατήν βοήθειαν μαχόμενοι εναντίον κοινού εχθρού και θα μοιρασθώμεν την κοινήν νίκην."

Και όταν πια ο Ελληνικός Στρατός έγραφε το Έπος της Πίνδου, είπε το περίφημο (εφημ. "Manchester Guardian", 19 Απρ. 1941): "Του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες."

Ο Βρετανός υπουργός F. Noel Baker (Οκτώβριος 1942):
"Αν η Ελλάς ενέδιδε εις το τελεσίγραφο του Mussolini, ουδείς θα εδικαιούτο να την μεμφθεί... Ο Άξων θα εκυριάρχει στην Μεσόγειο... Η Συρία, το Ιράκ, η Περσία, η Κύπρος, θα κατελαμβάνοντο από τον Άξονα. Η Τουρκία θα εκυκλώνετο. Οι πετρελαιοπηγές της Εγγύς Ανατολής θα ήσαν στη διάθεσή του. Η οπίσθια θύρα του Καυκάσου θα ανοιγόταν δι' αυτόν... Χάρις εις την ελληνικήν αντίστασιν, μας εδόθη ο καιρός να αποκρούσωμε και να συντρίψωμε την ιταλικήν στρατιά, η οποία εκινήθη από τη Λιβύη κατά της Αιγύπτου, να εκκαθαρίσωμε την Ερυθράν Θάλασσα από τα εχθρικά πλοία, να μεταφέρωμε την αμερικανική βοήθεια προς την Εγγύς Ανατολή και να εξουδετερώσουμε έτσι την εχθρική απειλή εναντίον της... Αν το Στάλιγκραντ και ο Καύκασος κρατούν σήμερα, τούτο δεν είναι άσχετον προς την ελληνικήν αντίσταση, της οποίας επωφελούμεθα, μετά την πάροδον δύο ολόκληρων ετών. Ο κόσμος πραγματικά δεν δικαιούται να λησμονήσει τα ελληνικά κατορθώματα κατά την ιστορική εκείνη στιγμή."

Η ΕΣΣΔ, διά του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Μόσχας, αναγνώρισε την καθοριστική συμβολή της Ελλάδος στην καθυστέρηση και τελική αποτυχία της Γερμανικής επιθέσεως εναντίον της ΕΣΣΔ (επιχείρηση "Barbarossa"):
"Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν να γίνει άλλως, διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον διά να αμυνθώμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε."

Αλλά και όλοι οι ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι που κατέθεσαν στη δίκη της Νυρεμβέργης, είτε ως κατηγορούμενοι είτε ως μάρτυρες (Keitel, Jodl, von Rundstedt, von List κ.ά.), ομολόγησαν ως βασική αιτία της αποτυχίας της επιχείρησης "Barbarossa" τη Βαλκανική εκστρατεία. Ο στρατάρχης Keitel συγκεκριμένα κατέθεσε:
"Η απροσδόκητη και ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων εβράδυνε την επίθεση κατά της Ρωσίας για περισσότερο από δύο μήνες. Αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση αυτή, η εξέλιξη του πολέμου θα ήτο διαφορετική, τόσο εις το Ανατολικό μέτωπο όσο και εις τον πόλεμο γενικά, και άλλοι σήμερα θα ήσαν εις την θέσιν του κατηγορουμένου."

Ο Adolf Hitler ήταν αντίθετος με την ιταλική επίθεση, καθώς δεν ήθελε να ανοίξει Βαλκανικό μέτωπο, τη στιγμή που προετοίμαζε την εκστρατεία κατά της ΕΣΣΔ. Αλλά και διότι η επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδος, απρόκλητη και βάρβαρη επίθεση του Άξονα κατά ενός μικρού κράτους, και η ηρωική αντίσταση της τελευταίας, απετέλεσαν ισχυρά όπλα στα χέρια του Roosevelt, προκειμένου να κερδίσει την επανεκλογή του και να προωθήσει την κατά του Άξονα πολιτική του.
Ο Ναύαρχος φον Κανάρης αναφέρει στα απομνημονεύματά του, ότι σε σύσκεψη στο Μπερχτεσγκάντεν την 1η Φεβρουαρίου 1941, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις μετά το θάνατο του Μεταξά, και ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η Γερμανική επίθεση, ακούστηκε ο Hitler να μονολογεί: "Εάν επιτεθώ, θα μου πουν ότι κτυπώ πισώπλατα έναν ηρωικό λαό· εάν δεν επιτεθώ, προδίδω ένα φίλο και σύμμαχο (Mussolini)." Διέπραξε όμως την ατιμία αυτή, και τελικά οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν. Η ηρωική μάλιστα Ελληνική αντίσταση στα Οχυρά της Γραμμής Μεταξά τον έκανε να αναγνωρίσει σε λόγο του στο Ράιχσταγκ (4 Μαΐου 1941):
"Ενώπιον της Ιστορίας είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι, από τους μέχρι τώρα αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετική γενναιότητα και δεν παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίστασή του ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, απεφάσισα να μην κρατηθεί κανένας Έλληνας στρατιώτης αιχμάλωτος και οι αξιωματικοί να διατηρήσουν τα προσωπικά όπλα τους."
Όταν δε όλα θα έχουν κριθεί, θα ομολογήσει στην "Πολιτική Διαθήκη", την οποία υπαγόρευσε στον Borman, το Φεβρουάριο του 1945 στο Βερολίνο:
"...Άνευ των δημιουργηθεισών υπό των Ιταλών δυσκολιών εκ της εκστρατείας των κατά της Ελλάδος, θα είχον επιτεθή εναντίον των Ρώσων εβδομάδας τινάς ενωρίτερον."

H Λένι Ρίφενσταλ στην αυτοβιογραφία της αναφέρει ότι ο Hitler της είπε σε συνάντησή τους στις 30 Μαρτίου 1944:
"Αν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθή εις την Ελλάδα και δεν εχρειάζοντο την βοήθειάν μας, ο πόλεμος θα είχε πάρει διαφορετικήν τροπήν. Θα είχαμε προλάβει να κατακτήσωμεν το Λένινγκραντ και την Μόσχαν, πριν πιάσει το Ρωσικόν ψύχος."

Γράφει ο Joseph Goebbels στο ημερολόγιό του, στις 8 Απρ. 1941, δύο ημέρες μετά την γερμανική επίθεση, εντυπωσιασμένος και αυτός από την μαχητικότητα των Ελλήνων: "Προχωρούμε αργά στην Ελλάδα... Οι Έλληνες είναι γενναίοι μαχηταί... Τα καταληφθέντα χαρακώματα είναι γεμάτα πτώματα... Και αυτός ο Φύρερ θαυμάζει ιδιαιτέρως το θάρρος των Ελλήνων. Ίσως υπάρχει ακόμη ένα ίχνος της παλαιάς ελληνικής καταγωγής σ' αυτούς."

Αλλά και οι Ιαπωνικές εφημερίδες (Δεκέμβριος 1940):
"Η χώρα μας, εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιμάται η ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμόν τον αγώνα των Ελλήνων εις την Αλβανίαν, ο οποίος μας συγκινεί τόσον ώστε, παραμερίζοντες προς στιγμήν παν άλλο αίσθημα, αναφωνούμεν "Ζήτω η Ελλάς"."

Για τη μάχη της Κρήτης ο Winston Churchill γράφει στα απομνημονεύματά του: "Στην Κρήτη ο Goering κέρδισε μια Πύρρειο νίκη, διότι με τις δυνάμεις που σπατάλησε εκεί θα μπορούσε εύκολα να κατακτήσει την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και ίσως ακόμη και την Περσία... Διέπραξε την ανοησία να αφήσει να του ξεφύγουν αυτές οι μεγάλες ευκαιρίες, με το να θυσιάσει τις αναντικατάστατες αυτές δυνάμεις σε έναν θανάσιμο αγώνα που διεξαγόταν συχνά σώμα με σώμα..."

Ο ίδιος ο Hitler παραδέχθηκε: " Η Κρήτη απέδειξε ότι οι μεγάλες μέρες των αλεξιπτωτιστών τελείωσαν."
Οι συμμαχικές δυνάμεις που έλαβαν μέρος στη μάχη της Κρήτης ήταν 30-32000 στρατιώτες και 1500 αξιωματικοί, Άγγλοι, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί. Επίσης 11500 Έλληνες νεοσύλλεκτοι. Και σύσσωμος ο ηρωικός Κρητικός λαός. 4000 αλεξιπτωτιστές και πάνω από 170 αεροπλάνα ήταν οι Γερμανικές απώλειες.

...οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες...
"Ποτέ δεν είδα στρατιώτες που να "γλεντούν" τον πόλεμο και τις κακουχίες, σαν τους μικροκαμωμένους ζωηρούς Έλληνες"


"Για τους Έλληνες η ελευθερία είναι ζωή και ο θάνατος απλό επεισόδιο..."
Λίλαντ Στόουν, Αμερικανός δημοσιογράφος

ΑΕΡΑ
Το "ΟΧΙ" του Ελληνικού λαού ενάντια στο φασισμό κράτησε ζωντανό το έθνος μας γράφοντας λαμπρές σελίδες νίκης στης Πίνδου ψηλά τις κορφές...

Τιμή σε όλους εκείνους τους προγόνους μας που θυσίασαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της ελευθερίας και της εθνικής μας αξιοπρέπειας.
Η ιστορική μας μνήμη πρέπει καθημερινά να ακονίζεται, γιατί λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς μέλλον.
Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940, αντλώντας από το μεγαλείο του Ελληνικού παρελθόντος, δύναμη για το παρόν και έμπνευση για το μέλλον.
Οι ηρωικοί μαχητές της Πίνδου και άλλοι τόσοι αγωνιστές της ελευθερίας, είναι οδηγοί μαζί με τους Μαραθωνομάχους και θα φωτίζουν ανά τους αιώνες την οικουμένη.
Τιμή και δόξα στους ήρωες του 1940. ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

Προκλήσεων συνέχεια από τους τούρκους...

Το Τουρκικό ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις αναμένεται να βγει και πάλι στο Αιγαίο την Κυριακή 5-10-2008 για γεωφυσικές έρευνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ίμβρου και Λέσβου. (βεβαίως η κίνηση του τουρκικού ωκεανογραφικού αποσκοπεί στην έρευνα κοιτασμάτων πετρελαίου). Η δημιουργία κλίματος έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία είναι αναμενόμενη και φυσικά επιδιωκόμενη από την πλευρά των γειτόνων μας οι οποίοι δε λεν να βάλουν μυαλό. Συνεχίζουν την τακτική των προκλήσεων και την αποκάλυψη, για πολλοστή φορά, της οθωμανικής μαγκιάς...

Οι διαχειριστές του blog για μία ακόμη φορά επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα που αγγίζουν την Ελλάδα, από τις σκανδαλολογίες και από τους "λέοντες" αντάρτες που στο τέλος αποδεικνύονται "κότες".
Μήπως ήρθε η ώρα
για τον πολιτικό μας κόσμο να ασχοληθεί με ζητήματα που έχουν να κάνουν πραγματικά με το μέλλον της πατρίδας μας;

Μεθαύριο τα σπουδαία

Αν όλα αυτά για την ονομασία ισχύουν, τότε η Ελλάδα φαίνεται ότι θα κερδίσει μόνο έναν «πικρό» συμβιβασμό και ένα πικρό χαμόγελο. Δυστυχώς για ακόμη μία φορά η "ισχυρή" Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει περίγελος εξαιτίας της υποχωρητικότητας της...
εου - δώρο" θα έχουν τα Σκόπια λόγω της ανικανότητάς μας και της εμμονής μας να κλείσουμε άρον άρον το θέμα της Βαρδαρίας...Γιατί; μήπως το απαιτεί κάποιος;

Την Τρίτη στη Νέα Υόρκη θα είναι το επόμενο ραντεβού του Μ. Νίμιτς με τους διαπραγματευτές Ελλάδας και ΠΓΔΜ, Α. Βασιλάκη και Ν. Ντιμιτρόφ. Από τις δύο αυτές χωριστές συναντήσεις θα εξαρτηθεί αν ο μεσολαβητής του ΟΗΕ θα καταθέσει και την τελική του πρόταση τις επόμενες μέρες. Ηδη, πάντως, κάποια σημεία έχουν αποκρυσταλλωθεί από τις μέχρι τώρα επαφές.


**Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η προτεινόμενη λύση για το όνομα είναι «Βόρεια Δημοκρατία της Μακεδονίας». Την πρόταση αυτή δεν την απορρίπτει η Αθήνα. Αγκάθι, ωστόσο, παραμένει το εύρος χρήσης του ονόματος. Ο Ν. Γκρούεφσκι επανέφερε το θέμα της διπλής ονομασίας, δηλαδή το συνταγματικό όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» για διεθνή χρήση και το «Βόρεια Δημοκρατία της Μακεδονίας» για χρήση από την Ελλάδα.


Η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση, παραμένει ωστόσο ασαφές αν η Ντόρα Μπακογιάννη έχει επιμείνει στην αρχική θέση «μία ονομασία για όλες τις χρήσεις» (erga omnes) ή αν στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και υπό την αμερικανική πίεση έχει υποχωρήσει και είναι διατεθειμένη να δεχθεί και άλλες λύσεις.


Ένα σενάριο είναι να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας με την οποία θα συνιστάται προς τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αποδεχθούν τη λύση που θα συμφωνηθεί (η καλή εκδοχή), ή να εναπόκειται σε κάθε κράτος να αναγνωρίσει τη νέα ονομασία (ήδη έχει κάνει σχετική δήλωση η Ρωσία).

Σε κάθε περίπτωση και οι δύο λύσεις θα απέχουν πάντως πολύ από αυτό που έχει δηλωθεί ως «κόκκινη γραμμή» για την Ελλάδα και τυχόν αποδοχή τους θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης.


Η ιθαγένεια που προβλέπεται στην πρόταση και θα αναγράφεται στα διεθνή έγγραφα είναι «μακεντόνσκι». Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την εθνική ταυτότητα: «Τα Ηνωμένα Εθνη δεν αποδίδουν εθνικές ταυτότητες», έχουν δηλώσει αξιωματούχοι του οργανισμού. Αν προκριθεί αυτή η λύση, η Ελλάδα φαίνεται ότι θα κερδίσει μόνο έναν «πικρό» συμβιβασμό για το όνομα κι αυτόν με αμφισβητούμενο το εύρος της χρήσης.

**Στα Σκόπια, πάντως, η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη, καθώς το χάσμα μεταξύ του πρωθυπουργού και του προέδρου είναι αγεφύρωτο. Ο Ν. Γκρούεφσκι έχει συγκαλέσει για αύριο σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, με την παρουσία τόσο του Μ. Τσερβένκοφσκι όσο και του υπουργού Εξωτερικών, Α. Μιλόσοσκι, προκειμένου να συζητήσουν τη στάση που θα τηρήσουν την Τρίτη, χωρίς, όμως, να υπάρχουν ελπίδες για συναίνεση.


**Την ίδια ώρα, «πάγο» στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των Σκοπίων έβαλε ο αρμόδιος επίτροπος για τη διεύρυνση ενόψει της έκθεσης προόδου που θα υποβάλει η Κομισιόν το Νοέμβριο. Ο Ολι Ρεν επανέλαβε στον Μ. Τσερβένκοφσκι ότι η συμφωνία με την Ελλάδα αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αφού παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου ελληνικού βέτο. «Η χώρα σας», τόνισε ο Ολι Ρεν, «πρέπει να καταβάλει εντονότερες προσπάθειες στο θέμα του σεβασμού των δημοκρατικών κανόνων».

Πηγή: http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,id=17352576